Projektinė veikla

Straipsnių sąrašas


2017 M.

papildomas pirėmimas2

 

 

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas „Su broleliu obelėlę sodinau...“, anglų k. Planting an apple-tree with my brother (vykdytojai) (www.jrd.lt);

2017 su broleliu

Vieta: Norviliškių pilis, Norviliškės, Dieveniškių sen., Medininkų pilis, Medininkai

Projekto įgyvendinimo data: nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. spalio 31 d.

Rezultatai: Šešias dienas – nuo 2017 m. rugsėjo 10 iki 15 dienos – 20 jaunuolių iš Lietuvos ir Lenkijos bei jų vadovai apsigyveno paslaptingoje, atokioje vietoje

stūksančioje Norviliškių pilyje ir vykdė Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo finansuojamo projekto „Su broleliu obelėlę sodinau“ veiklas. Pasodintos „brolių“

lietuvių ir lenkų obelėlės vaisiai gardūs: dalyviai sugriovė turėtus stereotipus – suprato, kad nors ir yra iš skirtingų šalių, tačiau jų norai, svajonės, tikslai nieko

nesiskiria. Neformaliojo ugdymo metodų ir aktyvių veiklų metu, dirbdami mišriose grupėse jie sukūrė tarpkultūrinį ir lygiavertį bendravimą ir bendradarbiavimą,

suvokė darbo komandoje svarbą ir naudą, patyrė atsakomybės bei pasitikėjimo savimi jausmą, jautėsi drąsūs, plačiau pažino dviejų šalių – Lietuvos ir Lenkijos –

kultūrą, istoriją, tautosaką ir kulinarinį paveldą, susirado naujų draugų, kokybiškai, linksmai praleido laiką, išgyveno nepamirštamų bendrumo akimirkų, patobulino

ne tik kalbos įgūdžius, bet ir pramoko neverbalinę kalbą – išmoko vienas kitą suprasti, išgirsti, pajausti. Projekto dalyviai pabrėžė, kad būtent per neformaliojo

ugdymo metodus, vykdytas aktyvias veiklas jie sukūrė draugiškus bendradarbiavimo ryšius.

Results: From 10th to 15th of September 2017, 20 young people from Lithuania and Poland with their leaders lived in Norviliskes castle. They carried out activities

of the Lithuanian – Polish youth exchange Fund project “Planting an apple-tree with my brother”. Participants ruined stereotypes – they realized that if they are from

different countries, their wishes, dreams, goals may not differ. They used non-formal education methods and active activities methods, worked in mixed groups.

Participants created intercultural as well as equal communication and cooperation. They realized the importance and usefulness of the teamwork, they gained the

sense of responsibility and self-confidence. Young people became more familiar with the culture, history, folklore and culinary heritage of two countries - Lithuania

and Poland. Moreover, they found new friends, had fun and enjoyed unforgettable moments of community. Participants improved not only language skills but also

learned the non-verbal language, to understand, hear and feel each other. Participants of the project pointed out a few things such as the fact that it was through the

methods of non-formal education that they carried out active methods, they created friendly cooperation relations.


erasmus plius logo

Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektas „Įgyk patirties sėkmingai profesinei ateičiai“, anglų k. „Gain experience for the

successful professional future“. Nr. 2017-1-LT01-KA102-035037 (www.erasmus-plius.lt)

2017 erasmus

Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Vieta: Austrija, Sirnitz.

Projekto įgyvendinimo data: nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2018 gegužės 31 d.

Rezultatai: Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla bendradarbiaudama su didelę patirtį turinčia priimančiąja organizacija BVÖ Bildungsberatung &

Vermittlungsagentur GmbH, įgyvendino projektą „Įgyk patirties sėkmingai profesinei ateičiai“. Technikos priežiūros verslo darbuotojo, virėjo ir kaimo turizmo

organizatoriaus specialybių mokiniai (18 mokinių ir 2 absolventai), atliko praktiką Austrijos smulkiojo ir/ar šeimyninio verslo įmonėse. Visi projekto mokiniai iš

mažiau galimybių turinčių šeimų, yra menkai keliavę, turi mokymosi problemų. Mobilumo veiklų metu mokiniai įgijo profesinių, verslumo, bendrųjų, socialinių,

komunikacinių bei kalbinių gebėjimų žinių, įgūdžių ir kompetencijų pagal savo profesijas.

Automobilio mechaniko, konditerio, higieninės kosmetikos kosmetiko, dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo, komunalinio ūkio paslaugų

darbuotojo, apeigų ir švenčių organizatoriaus, dailiųjų tekstinės dirbinių gamintojo ir dailiųjų metalo dirbinių gamintojo mokymo programų/modulinių profesinio

mokymo programų 10 profesijų mokytojų stažavosi Austrijos smulkioji ir/ar šeimyninio verslo įmonėse. Atrinkti profesijos mokytojai – aktyvūs, žingeidūs ir

norintys tobulėti. Tačiau trūko profesinės patirties mokant naujose programose. Mobilumo veiklų metu profesijos mokytojai pakėlė profesinę kvalifikaciją, įgijo

profesinės patirties, išmoko naudotis naujausia įranga, įrankiais ir prietaisais. Įgijo verslumo, kultūrinių, kalbinių ir komunikacinių gebėjimų, kuriuos pritaikė

teoriniame ir praktiniame mokyme. Profesijos mokytojai tapo kvalifikuoti savo srities specialistai, turintys tarptautinės profesinės patirties ir gebantys integruoti

naujas žinias į praktinį mokymą, ugdantys mokinių verslumo gebėjimus.

Vyko daug sklaidos renginių, buvo išspausdinti straipsniai vietos laikraščiuose, tinklapiuose, diskusijos su verslininku asociacijos pirmininku, dalinimasis gerąja

patirtimi metodinėse darbo grupės posėdžiuose, patobulintos teorinis ir praktinis mokymas. Mokykla sudaro puikias sąlygas mokiniams praktikai atlikti, ruošia

mokinius prieš praktiką, stebi ir konsultuoja juos. Darbdaviai bendradarbiauja ir siūlo puikias sąlygas atlikti praktiką, o pabaigus mokslus – darbo vietas. Mokykloje

sėkmingai įdiegtos naujos modulinės profesinio mokymo ir mokymo programos. Išryškėjo mokyklos patrauklumas, matomumas ir rezultatyvumas.

Results: Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH has launched the project “Gain experience for the succesul professional future”. 18 students and 2

graduates of such professions as Mechinery Maintenance Business Worker, Cook and Country tourism organizer have practiced in Austrian small and/or family

business enterprises. All project students from low-income families have not traveled a lot and have had learning problems. During the mobility activities students

acquired professional, entrepreneurial, general, social, communication and language skills, also knowledge and competences in their professions.

Teachers of training/modular vocational training programs were trained in small and\or family business companies. The professions of teachers include Car

mechanic, Confectioner, Aesthetician, An employee of a decorative plantation and environmental management, Public utilities sector employee, Ceremonies

manager, Manufacturer of fine textiles, Manufacturer of fine metal products. Selected vocational teachers are active, curious and willing to improve. However, there

was a lack of professional experience in the training of new programs. During the mobility activities project participants - vocational teachers increased their

professional qualifications, acquired professional experience and learned to use the latest equipment, tools and devices. They have also gained entrepreneurial,

cultural, linguistic and communication skills which were applied in theoretical and practical training. Vocational teachers have become highly skilled in their areas of

expertise with international professional experience and now are able to integrate new knowledge into practical training that develops student entrepreneurial skills.

There were many dissemination events as well as articles published in local newspapers and websites. Discussions were held with the chairman of the association's

business community and good experience was shared in methodological working group meeting. The school provides excellent conditions for students to practice,

prepares students for practical work, monitors and advises them. Employers work together and offer excellent conditions for practicing and for those who want jobs.

Schools have successfully introduced new modular training programs. The attractiveness, visibility and effectiveness of the school has increased.


 Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla LOGO

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla. Etnokultūrinis pleneras “Dieveniškių vijose” 2017 (www.ltkt.lt)

2017 pleneras

Vieta: Dieveniškių technologijų Ir verslo mokykla

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. spalio 10 d.

Rezultatai: Krosnis duonkepė pagal Dzūkišką tradiciją. Projekto autorius bei atlikėjas skulptorius Audrius Gokas, o talkino jam – Povilas Gokas ir

kalvis Rašitas Sadrejevas (metalo plastikos darbai).

Kamerinė skulptūra „Rytas“. Projekto autorius ir atlikėjas – dailininkas menumentalistas bei pedagogas Augustinas Liatukas. Mozaikas kartu kūrė

Akvilė Žukauskaitė, Gabija Gailiūnaitė, Simona Repeikaitė; metalo plastikos darbai – Rašitas Sadrejevas. Talkino – Maksim Kovalčenko, Vytautas Putna,

Ivanas Krečius ir Darius Krečius.

„Liaudiška vaikų ir jaunimo karuselė ir keturgubos svertinės supynės“. Projekto autorius ir atlikėjas Saulius Kurnickas. Kartu dirbo – Liudas Šliažas,

Rašitas Sadrejevas, Maksim Kovačenko, Augustus Cryton.

„Tradicinis ručnykas“. Projekto autorė ir atlikėja audėja Rūta Bučinskaitė.

„Šv. Jurgio legenda“. Projekto autorius ir atlikėjas varėniškis tautodailininkais Algirdas Guntulionis. Kūrybinė grupė – Ligita Radevič, Jolita Siliukaitė,

Isena Krupičevič, Marina Veith, Kristina Račinskienė, Renata Bartkevič.

„Baltų raštų dygsniavimas. Arbatžolių maišelia”. Projekto autorė dailės profesionalė, aprangos ir siūtinio meno dizainerė Vilma Marė.

Dygsniavimo dirbtuvėse dalyvavo – Vaida Naruševičiūtė, Ligita Radevič, Lina Būdienė, Saulė Šeškienė, Medeina Gokaitė, Julija Šmelkova, Renata Bartkevič.


648 d1b93ed184a61aa1f79338b84f10ec95

Tautinių bendrijų departamentas prie LRV „Langas į Pietryčių Lietuvą“ (partneriai). (www.tmde.lrv.lt)

2017 langas i pietryciu lietuva

Vieta: Šalčininkų rajono švietimo įstaigos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 15 d.

Rezultatai: Pasitelkus jaunimo iniciatyvą ir šiuolaikines viešinimo priemones, buvo skatinama Pietryčių Lietuvos regiono daugiakultūriškumo matomumo

plėtotė Lietuvos kontekste. Taip pat buvo skatinamas bendradarbiavimas tarp Šalčininkų rajono švietimo įstaigų, įgyvendinant numatytas veiklas bei siekiant

vieno tikslo.