Komunikavimo būdai ir priemonės nuotolinio mokymo organizavimo metu

 

Informacija mokiniams (nepilnamečių mokinių tėvams, globėjams, rūpintojams) apie komunikavimo būdus ir priemones nuotolinio mokymo organizavimo metu

 1. Nuo 2020-03-30 dienos iki karantino pabaigos mokykloje ugdymo ir profesinio mokymo procesas bus vykdomas nuotoliniu būdu.
 2. Visiems mokiniams informacija bus teikiama elektroninio dienyno TAMO pranešimais.
 3. Nuotoliniam mokymui bus naudojama TAMO aplinka ir kitomis grupėje sutartomis IKT priemonėmis.
 4. Kiekvieną dieną pamokos vyks pagal pamokų tvarkaraštį, kuris skelbiamas mokyklos puslapyje adresu: http://www.dieveniskiutvm.lt/index.php/lt/informacija-mokiniams/pamoku-tvarkarastis
 5. Mokytojai ne vėliau, kaip dieną iki pamokos pradžios TAMO dienyno pranešimu pateikia pamokos informaciją:
  • mokymo(-si) būdą (sinchroninis ar asinchroninis);
  • pamokos temą, užduotis ir grįžtamojo ryšio sąlygas (užduočių atlikimo ir pateikimo terminus, vertinimo formas ir kt. sąlygas).
 6. Mokinių dalyvavimas bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo pamokose fiksuojamas TAMO dienyne.
 7. Mokiniams, dėl svarbių ir mokytojui žinomų priežasčių negalintiems prisijungti pagal tvarkaraštį prie organizuojamų vaizdo pamokų, „n“ raidės nežymimos, užduotys persiunčiamos mokiniams (TAMO ar kt.).
 8. Dėl pateisinamų priežasčių mokiniai, negalintys prisijungti pagal tvarkaraštį prie organizuojamų vaizdo pamokų, užduotis atlieka savarankiškai ir atsiskaito pagal mokytojo nurodytą atsiskaitymo grafiką.
 9. Kilus klausimams, prašome kreiptis nurodytais kontaktais: Tel.: 8380 54 225, el. paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 10. Visus klausimus susijusius su nuotoliniu mokymu padeda spręsti grupių vadovai.