dieveniskiu technologiju ir verslo mokykla

Как сделать потолок из гипсокартона. Как сделать подвесной потолок в доме. Какой потолок лучше сделать. Отделка ванной комнаты. Быстрая отделка ванных комнат панелями. Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями. Кровля крыши профнастилом. Качественные материалы для кровли крыш. Крыша из мягкой кровли. Самоделки для сада. Успешные самоделки для сада своими руками. Самоделки для сада и огорода. Ванная мебель для ванной комнаты. Купить мебель для ванных комнат недорого. Заказ мебели для ванной комнаты. Бизнес малое производство. Самый малый бизнес идеи производство. Новый бизнес производство. Монтаж дверей своими руками. Быстрый монтаж входных дверей. Легкий монтаж пластиковых дверей. С чего начать ремонт квартиры. Быстрый ремонт дома с чего начать. Ремонт своими руками для начинающих.

 

Mokykla įkurta 1963 m. spalio 3 d. ir pavadinta Dieveniškių žemės ūkio profesine-technine mokykla Nr. 17. Eišiškių melioracijos statybų valdyba perdavė mokyklai Dieveniškių skyriaus dirbtuves, garažus, administracinius, gyvenamuosius ir kitus pastatus.

Nuo 1976 m. mokykla reorganizuota į Dieveniškių vidurinę kaimo profesinę-technikos mokyklą Nr.17, kurioje mokiniai be profesinio galėjo įgyti ir vidurinį išsilavinimą. Mokyklos pavadinimas keitėsi dar kelis kartus: 1984 m. – Dieveniškių vidurinė kaimo profesinė-technikos mokykla Nr.77, 1989 m. – Dieveniškių žemės ūkio mokykla.

Nuo 2009 m. – Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla.

Po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo mokiniams atsirado galimybė praktiką atlikti ir užsienio įmonėse bei mokyklose. Praktikos metu mokiniai gali susipažinti su darbo galimybėmis ir sąlygomis kitose šalyse, su tų šalių jaunimu, kultūra, papročiais, aplankyti įžymias vietas. Pirma užsienio šalis, kurioje mokiniai atliko praktiką, buvo Lenkija, vėliau mokiniai stažavosi Italijoje, D. Britanijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Norvegijoje, Turkijoje, Maltoje, Austrijoje.

2013 metais mokykloje įdiegta kokybės vadybos sistema, sertifikuotas ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008 standartas. Atnaujintas ekologinio ūkio (30 ha) sertifikatas.

2013 m. gruodžio 31 d. akredituota vidurinio ugdymo programa.

Mokykla yra švietimo įstaiga, kurioje vykdomas formalusis ir neformalusis profesinis mokymas, formalusis profesinis mokymas kartu su vidurinio ugdymo programa, neformalusis švietimas. Joje mokosi mokiniai siekiantys įgyti darbininko ir paslaugų darbuotojo profesijas. Profesinio mokymo programų įgyvendinimas vykdomas grupine mokymosi forma, kasdieniu būdu. Profesinis mokymas vykdomas lietuvių/valstybine kalba, bendrasis ugdymas vykdomas lietuvių, lenkų, rusų – mokinių gimtosiomis - mokomosiomis kalbomis.Asmenims, pageidaujantiems įsivertinti anksčiau įgytas TR1 ir/ar TR2, SZ kategorijos traktorininko kompetencijas ir įgyti atitinkamos kategorijos kvalifikaciją, Mokykloje organizuojamos konsultacijos teorinių ir praktinių žinių įvertinimui. Organizuojami ūkininkavimo pradmenų kursai, skirti asmenims, neturintiems žemės ūkio išsilavinimo ir siekiantiems įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre.

Mokykloje daug dėmesio skiriama profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo kokybei. Tobulinama pamokos vadyba, baigiamosios praktikos vadyba, vykdoma kryptingas personalo kvalifikacijos kėlimas. Sustiprintas dėmesys mokinių lankomumą gerinančioms priemonėms ir lankomumo apskaitai bei pažangumo vertinimui. Sutelkus pastangas ir veiksmus į kokybę, bet ne į kiekybę, džiaugiamės pastarųjų priemonių rezultatai – akivaizdžiu nemotyvuotų įgyti profesinę kvalifikaciją ir vidurinį išsilavinimą mokinių nubyrėjimu, nors, atitinkamai, grupių ir mokinių skaičius sumažėjo.

Mokykloje, atsižvelgiant į kintančius darbo rinkos poreikius, dauguma profesinio mokymo programų – modulinės. Per 2016-2018 strateginio švietimo plano įgyvendinimo metus Mokyklos licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą papildyta:

  • naujomis (Mokykloje iki tol neįgyvendintomis) modulinėmis profesinio mokymo programomis – 17 vnt.: 7 - asmenims su pagrindiniu išsilavinimu ir siekiantiems profesinės kvalifikacijos su viduriniu išsilavinimu; 8 – asmenims su viduriniu išsilavinimu; 2 – asmenims su pradiniu išsilavinimu;
  • naujomis (Mokykloje iki tol neįgyvendintomis) dalykinėmis profesinio mokymo programomis – 4 vnt.: 2 – asmenims su viduriniu išsilavinimu, 1 – asmenims su pagrindiniu išsilavinimu, 1 – asmenims su pradiniu išsilavinimu;
  • modulinėmis profesinio mokymo programomis, jei iki tol buvo vykdomos dalykinės – 12 vnt.: 6 – asmenims su viduriniu išsilavinimu, 6 – asmenims su pagrindiniu išsilavinimu.

Užduotis ateinančiam strateginiam laikotarpiui – remiantis tyrimų ir analizės duomenimis, numatyti suinteresuotų pusių poreikius ir išsigryninti daugiaplanės Vilniaus regiono Mokyklos teikiamų mokymo ir švietimo paslaugų sritis, kad būtų tenkinami Vilniaus regiono ir Valstybės darbo rinkos, socialiniai, kultūriniai ir pilietiniai lūkesčiai. Ryškus iššūkis ateinančiam strateginiam laikotarpiui – mokinių tėvų, darbo rinkos teikėjų, suinteresuotų šalių telkimas ir įtraukimas į Mokyklos savivaldos veiklą.

Mokykloje sėkmingai įgyvendinama sporto, tarpkultūriškumo, krašto pažinimo programa, kuri sėkmingai integruojama į formalias mokymo programas, prevencinę programą ir neformalią, nepamokinę veiklą, plėtojamas mokyklos žinomumas bendradarbiaujant su Šalčininkų rajono ir Lietuvos kultūros įstaigomis, kitų Šalčininkų rajono bendrojo ugdymo ir Lietuvos profesinio mokymo įstaigų bendruomenėmis. Mokykloje pasiūlytas ir įgyvendintas platus neformaliojo ugdymo programų ir projektinės veiklos pasirinkimas: būreliai, sporto būreliai, kasmet palaikomi tarptautiniai ryšiai su Lenkijos ir Austrijos socialiniais partneriais.

2016 metais Mokykla pripažinta Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūros – konkurso nugalėtoja. Mokyklos teritorija ir žemė po pastatais - 18,18 ha, mokomasis ūkis - 30,52 ha. Aplinka prižiūrima ir puoselėjama.

2018 metais, bendradarbiaujant su Tarptautine komisija nacių ir sovietų nusikaltimams prieš žmogiškumą tirti, įkurtas Tolerancijos ugdymo centras. Siekiama suformuoti savitą Mokyklos kultūrą, kurti saugią mokyklos aplinką ir jaukų mikroklimatą.

Mokyklos bendruomenė – atvira švietimo politikos iššūkiams, jaučia laikmečio pulsą, geba įsivertinti bendruomenės veiklas, numatyti perspektyvą. Neformaliojo švietimo veiklos sporto ir įvairių tautų etninės ir bendražmogiškosios kultūros srityse kartu su projektine veikla ir neformalaus ugdymo metodika bei principais įtvirtino Mokyklos bendruomenės išskirtinius bruožus: matomas kiekvienas asmuo ir jo poreikiai, galimybės bei lūkesčiai, veikiama vadovaujantis lygiaverčio bendradarbiavimo, atviro ir pagarbaus bendravimo, humanizmo, demokratijos, aktyvaus įsitraukimo į strateginių uždavinių įgyvendinimą, konstruktyvios savianalizės ir įsivertinimo, lojalumo ir asmeninės atsakomybės bendruomenei bei valstybei principais. Tokios bendruomenės bendradarbiavimo nuostatos reikalauja lankstumo ir atvirumo pokyčiams, tiek vidiniams, tiek išoriniams.

Įgyvendinant profesinio mokymo įstaigų tinklo optimizavimo planą, nuo 2019 m. sausio 1 d. Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos statusas iš biudžetinės pakito į viešosios įstaigos.

Turime pasiekimų keičiant mokyklos, kaip atsinaujinančios organizacijos įvaizdį, tačiau jie nebaigtiniai. Rezultatus įtakojo politiniai netolygumai ir politinių sprendimų nenuoseklumas dėl bendrojo ugdymo įstaigų ir profesinio mokymo institucijų tinklo vystymo Šalčininkų rajone - silpnos ekonominės raidos ir ypatingai gausiame tautinėmis mažumomis, rajone, kuris yra satelitinis sostinės kaimynas ir Vilniaus darbo rinkos donoras. Neįgalinus Vilniaus regiono integruotoje teritorijų vystymo programoje (2015-2023) numatytų veiksmų Mokyklai atnaujinti, suplanuotų profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo infrastruktūros pokyčių, kuriems reikalingos išorės lėšos, pasiekti nepavyko. Tačiau parengtos Mokyklos mokomojo korpuso, mokomųjų dirbtuvių ir rekreacinio poligono praktinio mokymo infrastruktūros atnaujinimo studijų komplektai, jie pateikti ir aptarti su steigėjo atstovais, artėjama prie Mokyklos turto optimizavimo sprendinių.

2019 m. Mokyklos metinis biudžetas 382,2 tūkst. Eurų. Apie 30,0 tūkst. eurų kasmet Mokykla prisideda uždirbdama iš ūkinės veiklos. Mokykla taupiai naudoja turimus išteklius, pagal galimybes modernizuoja mokymo bazę, įsigyja naujų mokymo priemonių, atnaujina mokyklos aplinką. Ir nors Mokyklos pajamų įmokų ir biudžeto lėšomis ūkio būdu maža apimtimi atnaujintos automobilių mechanikų, technikos priežiūros darbuotojų, maisto ruošimo (virėjų, konditerių) praktinio mokymo patalpos ir įranga, pagerinta Mokyklos ir bendrabučio patalpų ir inžinerinių tinklų būklė, tik optimizavus mokyklos infrastruktūrą ir mokymo/si aplinkas pagal laikmečio poreikius, ją iš esmės atnaujinus išorės lėšomis, bus pildomi Valstybės pažangos strategijos lūkesčiai, įgyvendintas tvarus ir kokybiškas profesinio mokymas su bendruoju ugdymu.

 

 

___________________________________